Saturday, 31/07/2021 - 22:42|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Đức Đồng

Công văn hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa (gọi chung là hoạt động giáo dục) theo hướng Hoạt động trải nghiệm ở cấp tiểu học trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (ban hành theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo); Công văn 1475/SGDĐT-GDPT ngày 30/8/2019 về việc hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục ở cấp tiểu học theo hướng hoạt động trải nghiệm trong Chương trình GDPT 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo. Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục ở cấp tiểu học năm học 2019-2020 như sau:

Kính gửi:  Hiệu trưởng các trường Tiểu học trong huyện.

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa (gọi chung là hoạt động giáo dục) theo hướng Hoạt động trải nghiệm ở cấp tiểu học trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (ban hành theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo); Công văn 1475/SGDĐT-GDPT ngày 30/8/2019 về việc hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục ở cấp tiểu học theo hướng hoạt động trải nghiệm trong Chương trình GDPT 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo. Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục ở cấp tiểu học năm học 2019-2020 như sau:

1. Mục tiêu của hoạt động giáo dục

Hoạt động giáo dục nhằm hình thành cho học sinh thói quen tích cực trong cuộc sống hằng ngày, chăm chỉ lao động; thực hiện trách nhiệm của người học sinh ở nhà, ở trường và địa phương; tôn trọng kỷ cương, pháp luật; biết tự đánh giá và tự điều chỉnh bản thân; hình thành những hành vi giao tiếp, ứng xử có văn hoá; có ý thức hợp tác nhóm và hình thành được năng lực giải quyết vấn đề.

2. Nội dung của hoạt động giáo dục

Nội dung của hoạt động giáo dục bao gồm:

2.1. Nội dung hoạt động giáo dục theo Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học (ban hành theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ GDĐT).

2.2. Nội dung giáo dục địa phương:

a) Các vấn đề về văn hóa, lịch sử truyền thống của địa phương

- Về văn hóa: Lễ hội truyền thống; các loại hình nghệ thuật truyền thống; truyền thống quê hương; phong tục, tập quán địa phương; xây dựng nếp sống văn minh, tôn trọng kỷ cương, pháp luật;

- Về lịch sử, truyền thống: Danh nhân văn hóa; di tích lịch sử; bảo tàng, lịch sử hình thành và phát triển của địa phương.

b) Các vấn đề về địa lý, kinh tế, hướng nghiệp của địa phương

- Về địa lý địa phương: Địa lý tự nhiên; địa lý dân cư; địa lý kinh tế xã hội; địa lý du lịch;

- Về kinh tế, hướng nghiệp: Thị trường lao động; các ngành nghề, làng nghề truyền thống; các ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương.

c) Các vấn đề về chính trị - xã hội, môi trường của địa phương

- Về chính trị - xã hội: Chính sách an sinh xã hội; các vấn đề giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, kĩ năng sống;

- Về môi trường: Bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học; cảnh quan thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu.

3. Loại hình và thời lượng tổ chức hoạt động giáo dục

Hoạt động giáo dục được thực hiện thông qua bốn loại hình hoạt động chủ yếu: sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp, hoạt động giáo dục theo chủ đề, hoạt động câu lạc bộ, trong đó câu lạc bộ là loại hình tự chọn. Cụ thể, thời lượng dành cho các loại hình trên như sau: 35 tiết sinh hoạt dưới cờ (nhóm lớn, quy mô trường); 35 tiết sinh hoạt lớp (nhóm lớn, quy mô lớp học); 35 tiết hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo chủ đề (quy mô lớp học, nhóm lớp học).

Ngoài các nội dung của hoạt động giáo dục được quy định trong chương trình như trên, các cơ sở giáo dục có thể tổ chức một số hoạt động giáo dục ngoài nhà trường, hoạt động câu lạc bộ (tự chọn) thực hiện ngoài giờ lên lớp (quy mô lớp học, nhóm lớp học) theo quy định hiện hành của Bộ GDĐT.

4. Phương thức tổ chức

1.1. Định hướng chung

a) Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; làm cho mỗi học sinh đều sẵn sàng tham gia hoạt động tích cực.

b) Tạo điều kiện cho học sinh trải nghiệm, sáng tạo thông qua các hoạt động tìm tòi, vận dụng kiến thức và kinh nghiệm đã có vào đời sống; hình thành, phát triển kĩ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định dựa trên những tri thức và ý tưởng mới thu được từ trải nghiệm.

c) Tạo cơ hội cho học sinh suy nghĩ, phân tích, khái quát hoá những trải nghiệm để kiến tạo kinh nghiệm, kiến thức và kĩ năng mới.

d) Lựa chọn linh hoạt, sáng tạo các phương pháp giáo dục phù hợp: phương pháp nêu gương; phương pháp giáo dục bằng tập thể; phương pháp thuyết phục; phương pháp tranh luận; phương pháp luyện tập; phương pháp khích lệ, động viên; phương pháp tạo sản phẩm và các phương pháp giáo dục khác.

1.2. Một số phương thức tổ chức chủ yếu

a) Phương thức Khám phá: là cách tổ chức hoạt động tạo cơ hội cho học sinh trải nghiệm thế giới tự nhiên, thực tế cuộc sống và công việc, giúp học sinh khám phá những điều mới lạ, tìm hiểu, phát hiện vấn đề từ môi trường xung quanh, bồi dưỡng những cảm xúc tích cực và tình yêu quê hương đất nước. Nhóm phương thức tổ chức này bao gồm các hoạt động tham quan, cắm trại, thực địa và các phương thức tương tự khác.

b) Phương thức Thể nghiệm, tương tác: là cách tổ chức hoạt động tạo cơ hội cho học sinh giao lưu, tác nghiệp và thể nghiệm ý tưởng như diễn đàn, đóng kịch, hội thảo, hội thi, trò chơi và các phương thức tương tự khác.

c) Phương thức Cống hiến: là cách tổ chức hoạt động tạo cơ hội cho học sinh mang lại những giá trị xã hội bằng những đóng góp và cống hiến thực tế của mình thông qua các hoạt động tình nguyện nhân đạo, lao động công ích, tuyên truyền và các phương thức tương tự khác.

d) Phương thức Nghiên cứu: là cách tổ chức hoạt động tạo cơ hội cho học sinh tham gia các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học nhờ cảm hứng từ những trải nghiệm thực tế, qua đó đề xuất những biện pháp giải quyết vấn đề một cách khoa học. Nhóm hình thức tổ chức này bao gồm các hoạt động khảo sát, điều tra, làm dự án nghiên cứu, sáng tạo công nghệ, nghệ thuật và các phương thức tương tự khác.

Căn cứ quy mô và nội dung của từng hoạt động cụ thể việc tổ chức Hoạt động giáo dục, đặc biệt tổ chức ở quy mô khối lớp, quy mô trường phải có sự tham gia, phối hợp, liên kết của nhiều lực lượng giáo dục: giáo viên chủ nhiệm, Tổng phụ trách, giáo viên dạy các môn chuyên biệt (Âm nhạc, Mĩ thuật, Thể dục), Ban giám hiệu nhà trường, các tổ chức chính trị, xã hội, cha mẹ học sinh, các nhà tài trợ,…

Khuyến khích tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài nhà trường đối với các cơ sở giáo dục có đủ điều kiện nhưng cần đảm bảo mục tiêu giáo dục và an toàn cho học sinh. Khi tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài lớp học, ngoài trường học khuyến khích cha mẹ học sinh và yêu cầu Ban đại diện cha mẹ học sinh cùng tham gia tổ chức, quản lý học sinh với giáo viên chủ nhiệm lớp và nhà trường.

5. Đánh giá kết quả giáo dục của học sinh

Đánh giá kết quả giáo dục của học sinh theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học; Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ trưởng Bộ GDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ GDĐT.

Giáo viên chủ nhiệm lớp là người chủ trì và chịu trách nhiệm chính việc đánh giá kết quả hoạt động giáo dục đối với từng học sinh.

Trên đây là hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục ở cấp tiểu học theo hướng hoạt động trải nghiệm trong Chương trình GDPT 2018, căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, các trường tiểu học tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục trong năm học 2019-2020. Trong quá trình thực hiện có gì khó khăn phản ánh về Phòng Giáo dục và Đào tạo để được hướng dẫn./.

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Hôm qua : 164
Tháng 07 : 1.715
Năm 2021 : 5.327